Projecte claus en mà

En aquesta modalitat, el client no es te que preocupar de res, ZIP-TRANS s’encarrega de totes les fases del projecte com a responsable únic, cobrint de forma integral totes les necessitats que es presentin al llarg de la implantació de la implantació de la instal·lació, des de els estudis preliminars, estudis geotècnics, projecte executiu d’enginyeria, suport en la gestió de la documentació, permisos, etc amb les diferents administracions si el client així ho requereix, la fabricació de tots els components, la Direcció de l’obra civil, així com el muntatge i les proves finals de càrrega. Totes aquestes feines serien realitzades per el personal de ZIP-TRANS i el client en tot moment estaria adequadament informat del grau d’avanç de cada fase.

Aquestes serien les principals fases d’un projecte claus en mà:

Previous Image
Next Image

 

Estudis preliminars i projecte d’enginyeria 

Les feines que formen part d’aquesta fase serien les següents:

  • Mesuraments topogràfics del terreny, definició del perfil longitudinal de la instal·lació o instal·lacions.
  • Assaigs geotècnics en els emplaçaments de les estacions de sortida, arribada o de qualsevol altre ubicació que requereixi d’una cimentació.
  • Plànols dels possibles acondicionaments del terreny en cas de que fossin necessaris.
  • Redacció del projecte executiu i tota la documentació annexa necessària per justificar el projecte davant de les administracions pertinents.
  • Redacció del Pla de Manteniment associat a cada una de les instal·lacions.

 

Previous Image
Next Image

 

Direcció d’ Obra civil

Realitzem la Direcció de l’obra de les feines d’enginyeria civil, verificant la correcta execució de les cimentacions d’acord amb les especificacions del projecte executiu, el control de qualitat dels materials i la correcta col·locació dels encoratges suport de les estructures.

 

Previous Image
Next Image

 

Fabricació i subministrament de les estructures i components.

A ZIP-TRANS coneixem la importància d’aquesta fase, per nosaltres tots els detalls compten, i el resultat d’aquesta fabricació esdevé el que realment els nostres clients estan muntant a la seva casa. El correcte funcionament, la durabilitat amb el pas del temps i la integritat dels components és el que ens garanteix que el grau de seguretat de la instal·lació es correspongui amb lo projectat per nosaltres.

Som rigurosos amb els nostres controls de qualitat dels material, processos de soldadura, processos d’acabat, etc. Totes les etapes son importants per nosaltres i dediquem el nostre esforç en que es cumpleixin els requeriments de qualitat que els exigim a aquest tipus d’instal·lacions.

 

Previous Image
Next Image

 

Muntatge

En moltes ocasions, quant es tracta de cables d’acer de grans longituds, el muntatge d’aquests es pot complicar degut als diferents condicionants que formaran part i influiran durant aquesta fase:

  • Accessos complicats a les arres de treball.
  • Elevats esforços per manipular els cables i demés components.
  • Elevades alçades i pendents del terreny.
  • Condicions meteorològiques adverses.

L’experiència de l’equip de ZIP-TRANS en aquest tipus de muntatges i maniobres és molt extensa, i una vegada estudiat cada cas, es definirà la millor opció de muntatge per minimitzar el cost, el termini d’execució i el risc de que tinguin lloc possibles incidents durant les feines de muntatge.

Podem treballar amb cabestrants per tensar els cables, amb helicòpter per la seva estesa i col·locació, amb grues per al muntatge de les estructures, etc, sempre en funció de les particularitats de cada cas.

 

Previous Image
Next Image

 

Proves de càrrega i entrega de la instal·lació

A ZIP-TRANS tenim clar que tota instal·lació te que portar associada la seva corresponent prova de càrrega per verificar que el dimensionat de tots els components compleix el seu objectiu i que funcionalment el comportament s’ajusta perfectament a les expectatives de l’activitat. També es tenen que garantir els adequats marges i coeficients de seguretat dels cables i dels seus suports d’acord amb el que s’indica a les Directives Europees per aquest tipus d’instal·lacions, comprovant amb dinamòmetres les tensions màximes de treball que s’obtenen i que ens permetin definir les limitacions d’ús de tota instal·lació te segons les seves característiques de disseny.

 

 

Plà de manteniment

Tota instal·lació, per senzilla que aquesta sigui, te que portar associades una sèrie de feines de revisió i manteniment. Tenim que tenir sempre present d’una tirolina, d’un pont penjant o qualsevol altre instal·lació aèrea suspesa es pengen persones, i que en moltes ocasions la alçada lliure al terra supera varies desenes de metres. Qualsevol fallo en la instal·lació, ja bé sigui derivat d’un incorrecte disseny o dimensionat d’algun components, o bé derivat per el deteriorament per el pas del temps, per fatiga, desgast, et, podria influir de forma considerable en la seguretat i la integritat dels usuaris d’aquestes instal·lacions. Nosaltres aconsellem sempre tenir present el grau d’exposició de cada instal·lació i actuar periòdicament per assegurar el seu correcte estat durant tota la vida útil d’aquesta.